Najnowsze wydanie

M??J DOM 5/2013

Spis treści
Mój dom e-wydanie

Mój Dom Zamówienie

Skrót artykułów

Katalog firm

Reklama w serwisie

Cennik reklam zamieszczanych na stronie internetowej.
Otwórz cennik i opisy


reklama


reklama
Bauder - systemy dachowe

Informacje

Rewolucja w systemach suchej zabudowy!

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie na ca??ym ??wiecie. Firma Fermacell, która ju?? od ponad 40 lat jest wiod?cym producentem p??yt gipsowo-w??óknowych i cementowych wprowadzi??a na rynek polski p??yty gipsowo-w??óknowe z kraw?dzi? frezowan? TB.

Rewolucja w systemach suchej zabudowy!

K?rcher w czas wakacji

Nie wszyscy w czas wakacji zajmuj? si? remontowaniem lub budow? domu, gdzie wielk? pomoc? w zachowaniu porz?dku w trakcie prac, s??u??y myjka wysokoci??nieniowa Kärcher. Ale nawet wtedy, a mo??e w??a??nie przede wszystkim przy tak licznych obowi?zkach, powinni??my pami?ta? tak??e o w??asnym wypoczynku. Równie?? i tu myjka wysokoci??nieniowa Kärcher oka??e si? pomocna. Niekoniecznie przecie?? nale??y wypoczywa? na kanapie. Coraz wi?cej Polaków robi to na dworze!

K?rcher w czas wakacji

Otwarcie nowej siedziby K?rcher Sp. z o.o. w Krakowie, , w jubileusz 20-lecia K?rcher w Polsce.

 

Kärcher w Polsce ma dzi?? ju?? za sob? 20 lat dzia??alno??ci i jest coraz bardziej rozpoznawan? mark?. Firma stale powi?ksza swoj? ofert? o nowe produkty. W dwudziestolecie dzia??alno??ci firmy na polskim rynku, zosta??a otwarta 17 czerwca w Krakowie nowa siedziba firmy wraz z salonem sprzeda??y prezentuj?cym szerok? gam? wyrobów.

 

Otwarcie nowej siedziby K?rcher Sp. z o.o. w Krakowie, , w jubileusz 20-lecia K?rcher w Polsce.

K?rcher jest EKO!

Wielofunkcyjno??? jest jedn? z licznych zalet szerokiej oferty urz?dze?? wysokoci??nieniowych i odkurzaczy Kärcher. W tej ofercie ka??dy znajdzie urz?dzenia odpowiednie dla jego potrzeb, tak??e wtedy, gdy dba??o??? o srodowisko jest dla niego spraw? wielkiej wagi.

Woda jest jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, a nowa linia urz?dze?? Kärcher eco!ogic pozwala na ograniczenie jej zu??ycia.

K?rcher jest EKO!

System schodowy Imperial z serii Prestige

Stopnie wykute w kamieniu – system schodowy Imperial z serii Prestige

Przydomowe schody, doj??cia do tarasu czy podej??cia na skarpy wymagaj? odpowiedniego dopasowania rozmiaru stopni do zagospodarowania terenu. Zró??nicowane d??ugo??ci poszczególnych elementów nowego systemu schodowego Imperial od firmy Bruk-Bet u??atwiaj? ich standardow? i nietypow? aran??acj?.

System schodowy Imperial z serii Prestige

Keramzyt lubi ro??liny. Z wzajemno??ci?.

Wiosna w tym roku kaza??a nam d??ugo na siebie czeka?. Na balkonach, w ogródkach, na dzia??kach, ro??liny i ogrodnicy nadrabiaj? opó??nienia. Kwitn? na raz ??onkile , narcyzy, tulipany. Drzewa b??yskawicznie pokrywaj? si? li???mi. Jak pomóc naturze w tym trudnym momencie przyspieszonego odradzania si? po zimie? Wypróbowanym sojusznikiem jest Leca® KERAMZYT, czyli lekkie kruszywo wypalane z gliny, którego niezwyk??e w??a??ciwo??ci s? nieocenione w przydomowej uprawie ro??lin.

 

 

Keramzyt lubi ro??liny. Z wzajemno??ci?.