Najnowsze wydanie

M??J DOM 5/2013

Spis treści
Mój dom e-wydanie

Mój Dom Zamówienie

Skrót artykułów

Katalog firm

Reklama w serwisie

Cennik reklam zamieszczanych na stronie internetowej.
Otwórz cennik i opisy


reklama


reklama
Bauder - systemy dachowe

Strona główna

Poradnik Budowlany MÓJ DOM jest wydawany od 1997 roku i jest przeznaczony dla czytelników, którzy wiele prac remontowo-budowlanych chc? wykona? we w??asnym zakresie, b?d?? pragn? wyrobi? sobie opini? na temat poprawnego przebiegu poszczególnych robót. Czasopismo z przedstawieniem prac w formie reporta??u zdj?ciowego oraz ciekawymi i nowoczesnymi aran??acjami.

Od numeru 1/2000 prowadzimy sprzeda?? w kioskach na terenie ca??ego kraju.
Dystrybucja: RUCH, KOLPORTER, GARMOND, FRANPRESS

Cena: 3,90 z??.

Wysoki poziom graficzny oraz merytoryczny czasopisma w po???czeniu z nisk? cen? sprawiaj?, ??e docieramy zarówno do osób indywidualnych planuj?cych budow? czy remont domu, jak i do firm budowlanych oraz projektowych. W naszym czasopi??mie znajdziesz ciekawe porady budowlane.

Od numeru 6/2008 - Mój Dom nr 70- czasopismo dost?pne tak??e w wersji elektronicznej
http://www.e-kiosk.pl/moj_dom


Najnowsze porady budowlane

Ogrodnictwo z keramzytem w nowej ods??onie

 

Jak uprawia? ro??liny z wykorzystaniem keramzytu? W jaki sposób prawid??owo przesadzi? krzew lub drzewo, a jak prosto wykona? nowe, ??adne i naturalnie wygl?daj?ce nasadzenie? O tym, i nie tylko, dowiedzie? si? mo??na z nowego folderu „Ogrodnictwo” przygotowanego przez Weber Leca®, producenta tego naturalnego kruszywa.

 

Ogrodnictwo z keramzytem w nowej ods??onie

Zdrowe i ciep??e budowanie z keramzytu

Decyduj?c si? na budow? w??asnego domu musimy dokona? wielu wa??nych rozstrzygni??. Jednym z nich jest wybór technologii i materia??u do budowy ??cian. Jakimi kryteriami powinni??my si? kierowa??

Zdrowe i ciep??e budowanie z keramzytu

Suchy jastrych ?? sprawdzone rozwi?zanie pod??ogowe

Zimna i g??o??na pod??oga to cz?sto problem zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Skutecznym rozwi?zaniem, które wyeliminuje ch??ód i ha??as spod naszych stóp, b?d? elementy jastrychowe FERMACELL. Jest to dobre rozwi?zanie dla ró??nych pod??o??y realizowanych na mokro na tradycyjnych stropach monolitycznych oraz lekkich stropach drewnianych. Rozwi?zanie to mo??na stosowa? na etapie budowy ale tak??e ta technologia znakomicie nadaje si? w starszym budownictwie przy remoncie.

Suchy jastrych ?? sprawdzone rozwi?zanie pod??ogowe

Najnowsze informacje

Rewolucja w systemach suchej zabudowy!

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie na ca??ym ??wiecie. Firma Fermacell, która ju?? od ponad 40 lat jest wiod?cym producentem p??yt gipsowo-w??óknowych i cementowych wprowadzi??a na rynek polski p??yty gipsowo-w??óknowe z kraw?dzi? frezowan? TB.

Rewolucja w systemach suchej zabudowy!

K?rcher w czas wakacji

Nie wszyscy w czas wakacji zajmuj? si? remontowaniem lub budow? domu, gdzie wielk? pomoc? w zachowaniu porz?dku w trakcie prac, s??u??y myjka wysokoci??nieniowa Kärcher. Ale nawet wtedy, a mo??e w??a??nie przede wszystkim przy tak licznych obowi?zkach, powinni??my pami?ta? tak??e o w??asnym wypoczynku. Równie?? i tu myjka wysokoci??nieniowa Kärcher oka??e si? pomocna. Niekoniecznie przecie?? nale??y wypoczywa? na kanapie. Coraz wi?cej Polaków robi to na dworze!

K?rcher w czas wakacji

Otwarcie nowej siedziby K?rcher Sp. z o.o. w Krakowie, , w jubileusz 20-lecia K?rcher w Polsce.

 

Kärcher w Polsce ma dzi?? ju?? za sob? 20 lat dzia??alno??ci i jest coraz bardziej rozpoznawan? mark?. Firma stale powi?ksza swoj? ofert? o nowe produkty. W dwudziestolecie dzia??alno??ci firmy na polskim rynku, zosta??a otwarta 17 czerwca w Krakowie nowa siedziba firmy wraz z salonem sprzeda??y prezentuj?cym szerok? gam? wyrobów.

 

Otwarcie nowej siedziby K?rcher Sp. z o.o. w Krakowie, , w jubileusz 20-lecia K?rcher w Polsce.